Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Кормин»

Ландшафтний заказник «Кормин»

«Кормин» – ландшафтний заказник площею 549,0 га належить до ДП «Цуманське ЛГ», Берестянського л-ва кв. 1, вид. 1–6; кв. 2, вид. 1–10; кв. 4, вид. 19–31; кв. 7, вид. 40, 41; кв. 12, вид. 1–19, 43, 49; кв. 15, вид. 25–33, 35–40; кв. 20, вид. 33; кв. 21, вид. 1–21; кв. 25, вид. 1–32; кв. 29, вид. 15–34; кв. 35, вид. 22–47; кв. 36, вид. 1–3; кв. 43, вид. 31–41; кв. 44, вид. 16–37; кв. 52, вид. 41–47, утворений за Указом Президента України від 10.12.1994, № 750/94. Ландшафтний комплекс охоплює смугу завдовжки 13 км вздовж р. Кормин: заплаву річки з каналізованим руслом, частково – надзаплавну терасу, де переважає лісова і лучно-болотна рослинність. Найбільші площі серед лісового покриву займають дубово-березові, вільхові ліси, подекуди з домішкою ясена Fraxinus excelsior. У пониззях зростають ліси чорновільхові кропив’яні й осокові, на підвищеннях рельєфу – грабово-дубові. У їхньому трав’яному покриві переважають анемони жовтецева Anemone ranunculoides і дібровна A. nemorosa, переліска багаторічна Mercurialis perennis, вороняче око звичайне Paris quadrifolia, яглиця звичайна Aegopodium podagraria, рясти ущільнений Corydalis solida та порожнистий C. cava, пшінка весняна Ficaria verna, рівноплідник рутвицелистий Isopyrum thalictroides, зірочки жовті Gagea lutea. На надзаплавній терасі є соснові та дубово-соснові лісові ділянки з домінуванням чорниці звичайної Vaccinium myrtillus, подекуди трапляються заболочені соснові ліси зі сфагновими мохами, багном звичайним Ledum palustre, пухівкою піхвовою Eriophorum vaginatum. Ліси переважно 1–2 бонітету, віком близько 100 років. Торф’янисті луки із щучником дернистим Deschampsia cespitosa, болотисті – з мітлицею повзучою Agrostis stolonifera, осокою гострою Carex acuta, лепешняком великим Glyceria maxima, гідрофільними видами: калюжницею болотяною Caltha palustris, півниками болотяними Iris pseudacorus, жовтцем повзучим Ranunculus repens, та справжні –  з домінуванням костриці червоної Festucа rubra зосереджуються в прирусловій частині річки та в пониженнях рельєфу між лісовими ділянками. Болота переважно евтрофні з домінуванням осоки омської Carex omskiana. Серед рідкісних видів, занесених у ЧКУ, у ландшафтному заказнику виявлені: меч-трава болотяна Cladium mariscus, вовчі ягоди пахучі Daphne cneorum, молочай волинський Euphorbia volhynica, коручка болотяна Epipactis palustris, товстянка звичайна Pinguicula vulgaris, у Додаток 1 Бернської конвенції – кальдезія білозоролиста Caldesia parnassifolia, у перелік регіонально рідкісних рослин – вужачка звичайна Ophioglossum vulgatum. Типові види фауни: жаба озерна Rana ridibunda, черепаха болотяна Emys orbicularis, вуж звичайний Natrix natrix, гадюка звичайна Vipera berus, крижень Anas platyrhynchos, орябок Tetrastes bonasia, коловодник лісовий Tringa ochropus, кутора водяна Neomys fodiens, бобер Cartor fiber, лисиця руда Vulpes vulpes, кабан дикий  Sus scrofa, сарна європейська Capreolus capreolus та ін. Із рідкісних червонокнижних видів трапляються: п’явка медична Hirudo medicinalis, красуня-діва Calopteryx virgo, махаон Papilio machaon, райдужниця велика Apatura iris, джміль моховий Bombus muscorum, скопа Pandion haliaetus, сорокопуд сірий Lanius excubitor, видра річкова Lutra lutra та ін., а також деркач Crex crex – вид, занесений у міжнародні природоохоронні переліки: ЄЧС, ЧС МСОП.